Rozwód krok po kroku – jak wygląda ustalanie opieki i alimentów?

Rozwód krok po kroku - jak wygląda ustalanie opieki i alimentów?

Rozwód to proces, który może być emocjonalnie i prawnie skomplikowany. Jednym z kluczowych aspektów rozwodu jest kwestia alimentów i ustalenia opieki nad dziećmi. Sprawdź, jak przygotować się do sprawy o rozwód i bronić swoich praw w trakcie rozprawy.

Kiedy sąd udziela rozwodu?

Prawo rodzinne mówi jasno – sąd może udzielić rozwodu tylko w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Należy więc udowodnić, że zerwane zostały więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze. Jeśli dochodzi do zbliżeń, mieszkacie pod jednym dachem, trudno będzie przekonać sąd do udzielenia rozwodu, a sama rozprawa stanie się w dużym stopniu stresująca. Istnieją dwa rodzaje rozpraw rozwodowych: za porozumieniem stron i z orzekaniem o winie. Udowodnienie drugiej stronie winy za rozkład małżeństwa wymaga zebrania odpowiednich dowodów np. zdrady, takich jak zdjęcia, nagrania rozmów czy informacje zebrane przez agencje detektywistyczne. Rozwód wymaga również ustalenia zakresu władzy rodzicielskiej i ewentualnych alimentów na rzecz dzieci.

Doradztwo prawne przed rozprawą – kiedy sąd może nie udzielić rozwodu?

Jak wynika z doświadczenia, które posiadają prawnicy Wrocław, rzadko dochodzi do sytuacji, gdy sąd kategorycznie odmawia rozwiązania małżeństwa. Nasza kancelaria adwokacka Wrocław dąży do jak najszybszego uzyskania rozwodu, co zazwyczaj leży w interesie obu zainteresowanych stron. Główną przeszkodą na drodze do rozwodu może być brak zgody ze strony małżonka. Takie obiekcje sąd bierze pod uwagę jedynie w sytuacji, gdy pochodzą one od strony poszkodowanej, która nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. Ważne są jednak motywy małżonka – czy naprawdę wybacza swojemu partnerowi, czy też nie chce dać rozwodu w ramach wyrachowanej zemsty.

Podczas rozprawy można się też spotkać z odrzuceniem wniosku o rozwód z uwagi na dobro wspólnych nieletnich dzieci lub gdy byłby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jeśli w wyniku rozwodu doszłoby do zerwania kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców, sąd wyznaczony w sprawach cywilnych ma obowiązek wybrać rozwiązanie najlepsze dla dziecka. Sprzeczność z regułami współżycia w społeczeństwie również jest ciężka do jednoznacznego sprecyzowania. Oznacza odmowę wydania rozwodu np. w sytuacji wystąpienia ciężkiej choroby jednego ze współmałżonków.

Opieka nad dzieckiem – o co można wnioskować podczas rozwodu?

Podczas rozprawy przed sądem rodzinnym dochodzi nie tylko do podziału majątku i ewentualnego orzeczenia o winie. Najważniejszą do rozstrzygnięcia kwestią z zakresu prawa rodzinnego jest orzeczenie zakresu władzy rodzicielskiej każdej ze stron. Rozstrzyga się żądania powoda dotyczące tego, który z małżonków ma sprawować pieczę nad dzieckiem i w jakim stopniu. Jak wyjaśnia adwokat Iwo Klisz z Wrocławia, sąd będzie brał pod uwagę szereg czynników, które mają na celu zabezpieczenie interesów dziecka. Należą do nich między innymi:

  • stopień zaangażowania i relacji dziecka z każdym z rodziców
  • bezpieczeństwo finansowe i dostęp do opieki medycznej
  • dostępność rodzica i jego zdolności wychowawcze
  • wiek dziecka – młodsze dzieci zazwyczaj pozostawiane są przy matce ze względów pielęgnacyjnych
  • opinie i preferencje starszego dziecka
  • zdolność rodziców do okazania porozumienia i wzajemnego szacunku

Jak sąd ustala wysokość alimentów?

Nasza kancelaria prawna Wrocław dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie porad prawnych dotyczących alimentów. Po pierwsze, jak podkreśla prawnik Iwo Klisz, nie ma znaczenia granica wieku dziecka, lecz jego zdolność do samodzielnego utrzymania się. Wysokość alimentów ustala się na podstawie potrzeb dziecka i możliwości finansowych zobowiązanego. Radca prawny ma za zadanie udowodnić rzeczywiste zarobki byłego małżonka. Warto wiedzieć, że liczą się przede wszystkim możliwości zarobkowe, porównywane na podstawie zarobków podawanych w ofertach pracy w danej kwalifikacji. W mieście alimenty mogą osiągnąć kwoty nawet kilku tysięcy złotych, o ile udowodni się możliwość wyłożenia takiej kwoty.

Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej?

Rozwodu udziela właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków Sąd Okręgowy. Przygotowanie do złożenia pozwu często wymaga pomocy prawnej. Usługi kancelarii adwokackiej Wrocław obejmują zarówno sporządzenie pozwu, jak i wniesienie go do właściwego sądu. Zależnie od stopnia skomplikowania sprawy, konieczne będzie także załączenie dokumentacji uzupełniającej. Niezbędny jest odpis pozwu przeznaczony dla pozwanego, czyli po prostu drugi egzemplarz wniosku przełożonego w sądzie. Jeśli zamierzasz być reprezentowany przez kancelarie Wrocław, konieczne będzie dołączenie do akt pełnomocnictwa.

Do tego dochodzą akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci, skrócony aktualny odpis aktu małżeństwa oraz świadectwo uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Warto też umieścić w pozwie dowody niewierności lub zdrady małżeńskiej, o ile takie posiadamy. Rzetelne sporządzenie pozwu i prawidłowo przeprowadzone postępowanie dowodowe to podstawowe usługi prawne, które zagwarantuje nasz adwokat Wrocław. Mając za sobą kompleksową pomoc prawną, skrócisz czas postępowania rozwodowego do minimum.