Na czym polega raportowanie XBRL i ESEF?

raportowanie XBRL i ESEF?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2004 roku wprowadziła Jednolity Elektroniczny Format Raportowania, przeznaczony dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego na terenie Unii Europejskiej. Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów muszą być przygotowane z użyciem znaczników rozszerzalnego języka sprawozdawczości finansowej XBRL. Postaramy się wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z raportowaniem w nowym formacie. Czym jest sprawozdawczość w formacie XBRL, zgodna ze standardami ESEF? Co należy o niej wiedzieć?

ESEF vs XBRL – co oznaczają obydwa skróty?

ESEF to skrót wywodzący się z języka angielskiego (European Single Electronic Format) i określający system wytycznych odnośnie rocznych raportów składanych przez emitentów. Planowanie finansowe i raportowanie co do realizacji założeń budżetowych wpisują się w zakres wymagań transparentności emitenta, który musi dostarczać inwestorom rzetelnych informacji o swojej kondycji finansowej. Raportowanie w ESEF dokonuje niezbędnej standaryzacji sprawozdawczości finansowej emitentów w UE, dając możliwość wykonywania szybkich analiz porównawczych na rynkach różnych krajów. Raportowanie zgodnie z założeniami ESEF służy jako baza informacyjna dla analizy fundamentalnej, którą długoterminowi inwestorzy wciąż przedkładają nad spekulacyjną analizę techniczną. ESEF wprowadza także przejrzyste ramy do kontroli wykonywanych przez ograny państwowe.

XBRL (Extensible Business Reporting Language) określa natomiast język sprawozdawczości finansowej, mający uprościć i usystematyzować terminologię stosowaną w oficjalnych dokumentach. Za skrótem XBRL stoi tzw. taksonomia (słownik pojęć) właściwa branży inwestycyjnej. Język XBRL jest oparty na formacie HTML, dzięki czemu może być otwierany na standardowych przeglądarkach internetowych. Klasyfikacja pojęć zgodnie z XBRL wprowadza ład do sprawozdań finansowych i nadaje precyzyjnego znaczenia każdemu stosowanemu pojęciu.

Podstawowe założenia raportowania ESEF

 Postanowienia PE odnośnie ESEF składają się z kilku punktów, jakie muszą być wdrożone przez każdego emitenta papierów wartościowych. Raportowanie XBRL i ESEF wymaga, aby wszystkie raporty roczne były sporządzane w formacie XHTML. Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z MSSF, natomiast elementy będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu znaczników XBRL. Z kolei znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL, łączącego cechy HTML i XBRL. Kolejnym założeniem ESEF pozostaje nazewnictwo terminów finansowych. Taksonomia, która ma być stosowana w sprawozdaniach, stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF.

Wdrożenie postulatów ESEF nakłada na firmy obowiązek czynności modernizacyjnych i korzystania z dedykowanych programów. Rozwiązania takie jak program Certent dają duże możliwości automatyzacji przy przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych, generując dla przedsiębiorców oszczędności czasu. Wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing raportowania XBRL. Takie usługi oferuje firma Incube CPM (www.incube.pl), będąca wieloletnim partnerem wdrażającym oprogramowanie Certent Disclosure Management.