Wszystko co musisz wiedzieć o zakładaniu spółek

zakładanie spółki

Middle age partner lawyers attorneys shaking hands after discussing a contract agreement done, Asian people.

Zakładanie spółek obwarowane jest licznymi przepisami. Przed przystąpieniem do procesu warto dowiedzieć się jakich formalności dopełnić.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. stanowi jedną z form prawnych prowadzenia firmy. Wspólnicy za zobowiązania spółki ponoszą jedynie ograniczoną odpowiedzialność. Sama spółka ma własną osobowość prawną i jej funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych.

O popularności wyboru tego rozwiązania decyduje fakt, iż wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za długi spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów. Wierzyciele nie mogą sięgnąć o majątku osobistego wspólników. Dlatego też, taka forma prowadzenia działalności jest stosunkowo bezpieczna.

Jak założyć taką spółkę? Warunkiem koniecznym jest posiadanie kapitału – minimum 5000 złotych. Umowa spółki lub akt założycielski, które to dokumenty są podstawą istnienia i funkcjonowania podmiotu, muszą mieć formę aktu notarialnego. W dokumencie znaleźć musi się firma (nazwa) i siedziba spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacja o udziałach – czy wspólnikowi wolno posiadać więcej niż jeden, ile i w jakiej wartości udziałów jest w posiadaniu każdego ze wspólników. W umowie powinna się także znaleźć informacja o czasie trwania spółki.

Jakich innych formalności należy dopełnić? Musi dojść do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Jeśli spółka nie jet jednoosobowa, konieczne jet powołanie zarządu. Obowiązkowym elementem jet również wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązuje zasada jednego okienka, więc złożenie wniosku w sądzie gospodarczy, skutkuje też automatycznym zawnioskowaniem o nadanie numeru NIP do Urzędu Skarbowego i numeru REGON do Urzędu Statystycznego oraz wysłaniem wniosku do ZUS-u. Ostatnim krokiem jest założenie rachunku bankowego spółki i zadbanie o to, aby konkretny podmiot prowadził naszą księgowość. Informacje te (o rachunku i umowie z podmiotem księgowym) należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Dla spółek z o.o. funkcjonuje też uproszczony tryb zawiązania i rejestracji przez Internet – jest to procedura S24. Żeby skorzystać z tej możliwości, musimy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP. Dzięki temu trybowi, rejestracja spółki zajmuje maksymalnie 7 dni od daty wypełnienia formularza. Z zakładaniem podmiotu związane są również koszty – należy opłacić prawnika, który przygotowuje dokumenty, ponieść opłaty u notariusza – koszt aktu notarialnego oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponieść należy też koszt wpisu do sądu.

Spółka cywilna

Wśród spółek warto wyróżnić spółkę cywilną. Nie ma ona osobowości prawnej – jest umową między wspólnikami. W związku z tym nie wymaga ona rejestracji w KRS. Zakładając spółkę cywilną, wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia przez nich wspólnego celu gospodarczego. Założenie takiej spółki sprowadza się do zarejestrowania wspólników w CEIDG, zawarcia między nimi umowy, zgłoszenia spółki do GUS oraz do Urzędu Skarbowego i założenia konta bankowego dla spółki. Nadane numery NIP i REGON należy później uzupełnić w CEIDG. Więcej informacji o spółce cywilnej i innych spółkach osobowych dostępnych jest tutaj: https://slupinska.eu/dla-biznesu/zakladanie-spolek/.

Spółka komandytowa

Zakładanie spółki komandytowej również pociąga za sobą więcej formalności. Konieczne jest ustanowienie komplementariusza (wspólnika reprezentującego spółkę i prowadzącego jej prace) i komandytariusza (wspólnika, którego odpowiedzialność ogranicza się do wysokości sumy komandytowej). Jest to istotne także z punktu widzenia rejestracji spółki – nazwa podmiotu musi zawierać pełne nazwisko lub nazwę komplementariusza. Inaczej niż w wypadku spółki z o.o., przepisy nie podają minimalnej wysokości wkładu, co nie zmienia faktu, że jest on spółce potrzebny. Konieczne jest także ustalenie wysokości sumy komandytowej. Założenie spółki komandytowej wymaga zawarcia umowy u notariusza i rejestracji w KRS. Do wniosku należy załączyć dokumenty takie jak umowa spółki. Konieczne jest też uiszczenie opłat – podobnie jak w wypadku spółki z o.o. Całą procedurę można sobie też ułatwić i założyć spółkę przez Internet – można w ten sposób zawrzeć nawet umowę. Dokumenty podpisywane są za pomocą e-PUAP.


Więcej informacji na temat spółek i pomocy prawnej przy ich zakładaniu dostępnych jest pod adresem https://slupinska.eu.